GDPR

Sdělení ke splnění informační povinnosti (GDPR)

Kosmetika antares zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy. Za účelem náboru zaměstnanců, pracovně právní agendy, mzdové agendy, docházky, vedení objednávek klientů, vedení zákaznických karet klientů, provozování e-shopu, provozování kosmetického studia, zasílání obchodních sdělení, pořádání akcí a soutěží v rámci firmy, upozornění na novinky a účelem zasílání nabídky služeb jsou zpracovávány osobní údaje / kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa, email, evidence návštěv, evidence kontraindikací k ošetření a to na základě zákonné
povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo
prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců. Osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu nezbytně nutnou pro dosažení účelu. Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově
čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně. Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí. Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů.